Nghệ thuật, toàn cầu hóa và ngoại biên: Thế giới của những sự khác biệt (Phần 1)