Jeff Koons: Kẻ kế thừa hiển nhiên của Marcel Duchamp