Làm tác phẩm khó hiểu, nghệ sĩ đương đại Danh Võ khiến thị trường phát điên (Phần cuối)