Nghệ thuật là tấm kính quang phổ của Phát triển xã hội