Nguyễn Văn Đủ – Lột trần “Cuộc sống trong cái chết” sau Chaim Soutine?