OAO’s Nominated Face | Dinh Q. Le: Hãy tin tưởng nghệ sĩ nhiều hơn nữa