“OvErSeaS” Show – Tiền đề gắn kết thế hệ công dân toàn cầu trẻ gốc Việt thông qua Nghệ thuật Trình diễn.