Workshop Kích hoạt tư duy nghệ thuật #1: Trò chuyện cùng nghệ sĩ Trần Lương