8 phim tiểu sử nghệ sĩ có thể sẽ khiến bạn “lệ rơi”